Statut Stowarzyszenia Uczciwe Prawo

z siedzibą w Zielonej Górze

z dnia 13 kwietnia 2017 roku
(tekst jednolity)


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


Art. 1

 1. Stowarzyszenie "Uczciwe Prawo" zwane dalej Stowarzyszeniem, jest zrzeszeniem osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, powołanym dla realizacji celów określonych w niniejszym statucie.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie postanowień niniejszego Statutu oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Art. 2

 1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zielona Góra.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 4. Strukturę organizacyjną Stowarzyszenia tworzą oddziały oraz koła.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
 6. Oddziały Stowarzyszenia mogą uzyskać osobowość prawną. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanego Oddziału. Szczegółowe regulacje w przedmiocie organizacji i funkcjonowania Oddziału mającego osobowość prawną określa Rozdział IX niniejszego Statutu.
 7. Stowarzyszenie może posiadać własny sztandar, znak, odznakę członkowską, odznakę honorową i odznakę członka honorowego Stowarzyszenia, na podstawie obowiązujących przepisów.
 8. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników

Art. 3

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1) działalność naukowa, wydawnicza, prasowa, szkoleniowa oraz monitorowanie stosowania prawa przez organy władzy publicznej.
  2) pomoc prawna dla członków Stowarzyszenia w obronie przed niezgodnymi z prawem działaniami organów władzy publicznej.
  3) organizacja zajęć edukacyjnych w przedmiocie szkoleń w zakresie praworządności, legalizmu oraz świadomości praw obywatelskich.
  4) podtrzymywanie i upowszechnianie kultury prawnej demokratycznego państwa prawa.
  5) działalność wspomagająca rozwój świadomości społecznej w kwestii praw obywatelskich i praw człowieka.
  6) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
  1) współdziałanie z organami administracji publicznej i samorządu zawodowego,
  2) przedstawianie opinii, stanowisk, ekspertyz,
  3) prowadzenie placówek oświatowych na wszystkich poziomach kształcenia,
  4) organizowanie konferencji, seminariów, kursów, szkoleń, warsztatów, prelekcji, wykładów, wystaw i konkursów,
  5) współpracę z osobami i organizacjami, w tym również zagranicznymi i międzynarodowymi,
  6) prowadzenie działalności reklamowej, promocyjnej, wydawniczej i medialnej,
  7) badanie i wdrażanie nowoczesnych systemów zarządzania wiedzą,
  8) zagwarantowanie członkom Stowarzyszenia możliwości skutecznego dochodzenia swoich praw w sporach z organami władzy publicznej.

Art. 4

Stowarzyszenie może ustanowić medale honorowe i inne wyróżnienia, które będą przyznawane osobom i organizacjom zasłużonym w realizacji celów Stowarzyszenia.

Art. 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, których cele działalności nie są sprzeczne z celami Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ II

Członkowie Stowarzyszenia, Prawa i Obowiązki

Art. 6

 1. Przynależność do Stowarzyszenia jest dobrowolna.
 2. Wyróżnia się trzy kategorie członków Stowarzyszenia:
  1) członkowie zwyczajni,
  2) członkowie honorowi,
  3) członkowie wspierający.
 3. Członkostwo zwyczajne oraz członkostwo wspierające nabywa się wraz z wpisaniem przez Zarząd na listę członków Stowarzyszenia z zaznaczeniem rodzaju członkostwa:
  1) po złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia,
  2) po zapoznaniu się ze Statutem i uiszczeniu składki członkowskiej,
 4. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo przyznawania statusu członka honorowego, podejmując w tym celu stosowną uchwałę. Członkiem honorowym mogą być osoby szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia.
 5. Członkiem zwyczajnym mogą być osoby fizyczne będące obywatelami polskimi, mające pełną zdolność do czynności prawnych i posiadające w pełni prawa publiczne oraz małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 6. Członkiem wspierającym mogą być osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej popierające cele Stowarzyszenia i wspierające je materialnie. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej może być wyłącznie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. W imieniu członka wspierającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej działają osoby uprawnione do jego reprezentacji.


Art. 7

 1. Utrata członkostwa następuje:
  1) na skutek złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa,
  2) na skutek wykluczenia w przypadkach rażącego naruszenia Statutu Stowarzyszenia,
  3) w przypadku zalegania z wpłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres przekraczający 6 miesięcy,
  4) z powodu śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,
  5) w chwili rozwiązania Stowarzyszenia.
 2. W przypadku określonym w art. 7 ust. 1 pkt 2 o wykluczeniu orzeka Zarząd podając przyczyny wykluczenia. Członek wykluczony ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków z uwzględnieniem art. 10 ust. 1 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od doręczenia uchwały Zarządu.

Art. 8

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
  1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2) uczestniczyć w zebraniach Walnego Zebrania Członków,
  3) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
  4) zgłaszać wnioski i postulaty wobec organów Stowarzyszenia i oceniać ich działalność,
  5) otrzymywać pomoc w zakresie działalności Statutowej Stowarzyszenia,
  6) korzystać z innych uprawnień członkowskich wynikających z działalności Statutowej,
  7) wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na zasadach określonych w Statucie Stowarzyszenia,
  8) używać odznaki Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
  1) przestrzegania postanowień statutowych i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2) czynnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia,
  3) działania na rzecz Stowarzyszenia,
  4) wpłaty składek członkowskich,
  5) godnego reprezentowania Stowarzyszenia.


Art. 9

Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem praw określonych w art. 8 ust. 1 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia. Członkowie honorowi mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem praw i obowiązków określonych w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 8 oraz art. 8 ust. 2 pkt 4 Statutu Stowarzyszenia. Członkowie honorowi i wspierający mogą uczestniczyć w zebraniach Walnego Zebrania Członków wyłącznie z głosem doradczym.

 

ROZDZIAŁ III

Władze Stowarzyszenia

Art. 10

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1) Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów Oddziałów, w przypadku gdy Stowarzyszenie liczy powyżej 200 członków,
  2) Zarząd,
  3) Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów.
 3. Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał wymagających kwalifikowanej większości głosów.
 4. Uchwały wymagające kwalifikowanej większości głosów wymienione są w rozdziale VIII.

Art. 11

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów Oddziałów, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 Art. 12

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów należy w szczególności:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) wybór Prezesa Stowarzyszenia, pozostałych członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
5) uchwalanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów,
6) zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawach majątku Stowarzyszenia, podjętych między zwyczajnymi Walnymi Zebraniami Delegatów,
7) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd lub delegatów,
8) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,
9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.


Art. 13

 1. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1) z głosem stanowiącym – członkowie Stowarzyszenia,
  2) z głosem doradczym zaproszeni goście, w tym przedstawiciele członków wspierających.
 2. W Zebraniu Delegatów Oddziałów biorą udział:
  1) z głosem stanowiącym delegaci Oddziałów wybrani na zwyczajnych Walnych Zebraniach Członków Oddziału albo Zebraniach Delegatów Kół, według klucza wyborczego uchwalanego każdorazowo przez Zarząd, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, według liczby członków na koniec roku poprzedzającego termin zwyczajnego Zebrania Delegatów Oddziałów,
  2) z głosem doradczym – nie wybrani na delegatów na Walnych Zebraniach Członków Oddziału lub Zebraniach Delegatów Kół członkowie Zarządu, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Członkowie Honorowi oraz zaproszeni goście, w tym przedstawiciele członków wspierających.
 3. Wybory delegatów Oddziałów przeprowadza się na zwyczajnych Walnych Zebraniach Członków Oddziału lub Zebraniach Delegatów Kół w roku, w którym odbywa się Zebranie Delegatów Oddziałów, lecz nie później niż 5 miesięcy przed jego terminem.
 4. Mandaty delegatów Oddziałów zachowują ważność do następnego zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Zebrania Delegatów Kół.

 Art. 14

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów, Zarząd zawiadamia członków lub delegatów co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia Zebrania.
 2. O treści proponowanych zmian Statutu, przewidywanych w porządku obrad Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów, Zarząd zawiadamia członków lub delegatów w terminie określonym w ust. 1.

Art. 15

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Oddziałów zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie do 90 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Oddziałów obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Art. 16

 1. Zarząd składa się z 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Prezes Zarządu wybierany jest bezpośrednio przez Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów Oddziałów.
 3. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów Oddziałów.
 4. W przypadku powstania wakatu, Zarząd uzupełnia swój skład spośród zastępców członków Zarządu wybranych na Walnym Zebraniu Członków lub Zebraniu Delegatów Oddziałów, kierując się liczbą głosów uzyskanych przez nich w wyborach.
 5. Zarząd może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionych obowiązków. Warunki i wysokość wynagrodzenia zarządu jest ściśle określona w regulaminie Zarządu.

 Art. 17


Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów oraz postanowień Statutu,
3) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej,
4) współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą,
5) uchwalanie regulaminów działalności Stowarzyszenia, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów,
6) podejmowanie uchwał w sprawach finansowych i majątkowych oraz składanie Walnemu Zebraniu Członków lub Zebraniu Delegatów Oddziałów sprawozdań ogólnych i finansowych z działalności Stowarzyszenia, a także zgłaszanie wniosków odnośnie dalszej jego działalności,
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich i ich podział,
10) zwoływanie Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów,
11) powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie Oddziałów oraz koordynowanie i nadzorowanie ich działalności,
12) uchylanie uchwał Zarządów Oddziałów niezgodnych z postanowieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów i Zarządu lub przepisami prawnymi,
13) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów,
14) przyjmowanie i skreślanie członków wspierających,,
15) nadawanie odznak honorowych i dyplomów oraz występowanie o przyznanie odznaczeń i nagród resortowych i państwowych,
16) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności do krajowych i zagranicznych organizacji,
17) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do wniosków Komisji Rewizyjnej,
18) zatwierdzanie projektów preliminarza budżetowego i bilansu.
19) powoływanie i likwidowanie jednostek gospodarczych Stowarzyszenia oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,


Art. 18

 1. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa zarządu.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w okresach zależnych od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Art. 19

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 1 do 3 członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 3. W przypadku powstania wakatu Komisja Rewizyjna uzupełnia swój skład spośród dwóch zastępców kierując się liczbą głosów uzyskanych przez nich w wyborach.
 4. Komisja Rewizyjna jest odpowiedzialna za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków lub Zebraniem Delegatów Oddziałów.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji w Stowarzyszeniu.

Art. 20


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności merytorycznej Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej Stowarzyszenia, pod względem celowości, gospodarności i rzetelności oraz przedstawianie wyników tych kontroli na posiedzeniach Zarządu,
2) zgłaszanie do Zarządu wniosków wynikających z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
3) składanie Walnemu Zebraniu Członków lub Zebraniu Delegatów Oddziałów sprawozdań ze swej działalności, z oceny działalności merytorycznej i finansowej Zarządu oraz Stowarzyszenia jako całości,
4) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków lub Zebraniu Delegatów Oddziałów wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z postanowieniami Art. 15 Statutu Stowarzyszenia,
6) współdziałanie z Komisjami Rewizyjnymi Oddziałów Stowarzyszenia.


Art. 21

Przewodniczący lub upoważniony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu, oraz innych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia z głosem doradczym.

Art. 22

 1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu zwołania zebrania Zarządu z podanym przez nią porządkiem zebrania.
 2. Zebranie Zarządu zwołane na żądanie

 

Rozdział V

Oddziały

Art. 23

 1. Oddział powoływany jest uchwałą Zarządu na wniosek grupy co najmniej dwudziestu osób, które złożyły pisemne deklaracje przynależności do Stowarzyszenia.
 2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, Zarząd określa siedzibę Oddziału.
 3. Oddział może tworzyć koła.

 

Art. 24

 1. Władzami Oddziału są:
  1) Walne Zebranie Członków Oddziału lub Zebranie Delegatów Kół w Oddziałach powyżej stu członków,
  2) Zarząd Oddziału,
  3) Komisja Rewizyjna Oddziału,
 2. Kadencja władz Oddziału trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Zebrania Delegatów Kół.


Art. 25

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału lub Zebranie Delegatów Kół, które mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału, biorą udział z głosem stanowiącym członkowie Oddziału a z głosem doradczym zaproszeni goście, w tym przedstawiciele członków wspierających.
 3. W Zebraniu Delegatów Kół biorą udział z głosem stanowiącym delegaci Kół wybrani na Walnych Zebraniach Członków Kół, według klucza wyborczego uchwalanego każdorazowo przez Zarząd Oddziału, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności, według liczby członków na koniec roku poprzedzającego termin zwyczajnego Zebrania Delegatów Kół, a z głosem doradczym nie wybrani na delegatów na Walnych Zebraniach Kół członkowie Zarządu Oddziału, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału i zaproszeni goście, w tym przedstawiciele członków wspierających.
 4. Wybory delegatów Kół na Zebranie Delegatów Kół przeprowadza się na zwyczajnych Walnych Zebraniach Członków Kół w roku, w którym planowane jest Zebranie Delegatów Kół, nie później niż 2 miesiące przed jego terminem.
 5. Mandaty delegatów Kół zachowują ważność do następnego zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła.
 6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Zebrania Delegatów Kół, Zarząd Oddziału zawiadamia członków lub delegatów co najmniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia Zebrania.


Art. 26

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału lub Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Kół może być zwoływane z inicjatywy Zarządu, Zarządu Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub połowy członków Oddziału.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału lub Nadzwyczajne Zebranie Delegatów Kół zwołuje Zarząd Oddziału z powiadomieniem Zarządu, w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów Kół, Zarząd Oddziału zawiadamia jego uczestników co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania.


Art. 27

 1. Walne Zebranie Członków Oddziału lub Zebranie Delegatów Kół jest uprawnione do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Zebrania Delegatów Kół zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów, decyduje głos przewodniczącego Zebrania.
 2. Wybory władz Oddziału przeprowadzone są w głosowaniu tajnym lub jawnym. Głosowanie tajne odbywa się na żądanie co najmniej połowy liczby członków.

Art. 28


Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Zebrania Delegatów Kół należy:
1) uchwalanie kierunków działalności Oddziału, zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia.
2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4) określenie liczby członków Zarządu Oddziału, wybór Prezesa Oddziału oraz pozostałych członków Zarządu Oddziału, ich zastępców, członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego Oddziału i ich zastępców. Walne Zebranie Członków Oddziału lub Zebranie Delegatów Kół może w tajnym głosowaniu zmienić tryb wyboru prezesa – poprzez wybór prezesa spośród członków Zarządu Oddziału.
5) wybór delegatów na Zebranie Delegatów Oddziałów.


Art. 29

 1. W skład Zarządu Oddziału wchodzi od 1 do 3 członków, w tym Prezes Oddziału.
 2. Zarząd Oddziału odpowiedzialny jest przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału lub Zebraniem Delegatów Kół i przed Zarządem za swoją działalność.
 3. W przypadku powstania wakatu Zarząd Oddziału uzupełnia swój skład spośród zastępców członków Zarządu Oddziału wybranych na Walnym Zebraniu Członków Oddziału lub Zebraniu Delegatów Kół, kierując się liczbą głosów uzyskanych przez nich w wyborach.
 4. Zarząd Oddziału może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionych obowiązków. Warunki i wysokość wynagrodzenia zarządu jest ściśle określona w regulaminie Zarządu.

Art. 30


Do kompetencji Zarządu Oddziału Stowarzyszenia należy:
1) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów, Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Zebrania Delegatów Kół, uchwałami i wytycznymi Zarządu oraz regulaminem Oddziału,
3) przyjmowanie członków zwyczajnych i ich skreślanie za zaleganie z opłatą składek członkowskich,
4) zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd,
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Zebrania Delegatów Kół,
6) przyznawanie nagród rzeczowych i dyplomów oraz występowanie z wnioskami o nadanie odznak honorowych Stowarzyszenia, dyplomów, odznaczeń i nagród państwowych i resortowych,
7) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach zatwierdzonego przez Zarząd preliminarza Oddziału w ramach specjalnych pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd,
8) koordynowanie zbierania składek członkowskich, opracowywanie planu pracy, preliminarzy i przedkładanie ich do zatwierdzenia Zarządowi, sporządzanie sprawozdań ogólnych i finansowych oraz bilansów,
9) organizowanie pomocy koleżeńskiej,
10) przyjmowanie i skreślanie członków wspierających.

Art. 31

 1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału z udziałem przewodniczących kół w charakterze zaproszonych gości powinny odbywać się co najmniej raz w roku.

Art. 32

 1. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa zarządu oddziału.
 2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w okresach zależnych od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

Art. 33

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków.
 2. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 3. W przypadku powstania wakatu Komisja Rewizyjna Oddziału uzupełnia swój skład spośród dwóch zastępców kierując się liczbą głosów uzyskanych przez nich w wyborach.
 4. Komisja Rewizyjna Oddziału jest odpowiedzialna za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków Oddziału lub Zebrania Delegatów Kół.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we Władzach Oddziału.

Art. 34


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności merytorycznej Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, gospodarności i rzetelności oraz występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z dokonanych kontroli,
2) przedkładanie Zarządowi wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami Statutu lub obowiązującymi przepisami,
3) wnioskowanie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału lub Zebraniu Delegatów Kół o udzielenie ustępującemu Zarządowi Oddziału absolutorium.

Art. 35


Przewodniczący lub upoważniony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział w zebraniach Zarządu Oddziału i jego Prezydium oraz w zebraniach zespołów specjalistycznych i kół z głosem doradczym.

Art. 36

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo zażądać od Zarządu Oddziału zwołania zebrania Zarządu Oddziału z podanym przez nią porządkiem dziennym.
 2. Zebrania Zarządu Oddziału zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej Oddziału powinny odbywać się w terminie 7 dni od daty doręczenia żądania na piśmie.

 

Rozdział VI

Koła

Art. 37

 1. Koło jest podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia.
 2. Koło Stowarzyszenia powoływane jest uchwałą Zarządu Oddziału na wniosek grupy co najmniej dziesięciu osób, które złożyły pisemną deklarację przynależności do Stowarzyszenia.
 3. Koła są jednostkami terenowymi i działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

Art. 38

 1. Władzami Koła Stowarzyszenia są:
  1) Walne Zebranie Członków Koła,
  2) Zarząd Koła.
  2. Kadencja Zarządu Koła trwa pięć lat.

Art. 39

 1. Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą Koła.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Koła należy:
  1) uchwalanie kierunków działania Koła na danym terenie zgodnie ze Statutem, wytycznymi i uchwałami władz Oddziału,
  2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Koła,
  3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła na wniosek przewodniczącego Zebrania Członków Koła,
  4) wybór członków Zarządu Koła,
  5) wybór delegatów na Zebranie Delegatów Kół według klucza wyborczego ustalonego każdorazowo przez Zarząd Oddziału.

Art. 40

 1. Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła, zawiadamiając członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zwołania Zebrania.
 2. W Walnym Zebraniu Członków Koła z głosem decydującym biorą udział wszyscy członkowie koła a z głosem doradczym zaproszeni goście.

Art. 41

 1. Zarząd Koła składa się z 1-3 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 2. Do zadań Zarządu Koła należy realizowanie statutowych celów Stowarzyszenia na swoim terenie, oraz popularyzowania działalności Stowarzyszenia.
 3. Zarząd Koła reprezentuje swoich członków wobec władz terenowych, zgłasza wnioski do Zarządu Oddziału w sprawach przyjmowania i skreślania członków, zbiera składki członkowskie, inicjuje formy pomocy dla swoich członków, składa sprawozdania ze swojej działalności na ogólnych zebraniach Kół i okresowo Zarządowi Oddziału.
 4. Zarząd Koła może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionych obowiązków. Warunki i wysokość wynagrodzenia zarządu jest ściśle określona w regulaminie Zarządu.


Rozdział VII

Majątek Stowarzyszenia

Art. 42


Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

Art. 43


Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) składki członków indywidualnych i wspierających,
2) dotacje, darowizny, zapisy,
3) dochody z działalności własnej
4) dochody z działalności gospodarczej jednostek gospodarczych powołanych przez Stowarzyszenie.

Art. 44


Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą również poprzez podmioty gospodarcze powołane przez Zarząd, ze stu procentowym udziałem Stowarzyszenia.

Art. 45

 1. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd, który może udzielać w tym zakresie pełnomocnictw Zarządom Oddziałów.
 2. Majątkiem Oddziału mającego osobowość prawną dysponuje Zarząd Oddziału.

Art. 46

 1. Do składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis prezesa Zarządu.
 2. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu Stowarzyszenia oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków lub Zebrania Delegatów Oddziałów.
 3. Zarząd Oddziału składa oświadczenia woli we wszelkich sprawach dotyczących Oddziału, w tym w sprawach majątkowych na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd, z zastrzeżeniem ust.5.
 4. W umowach między Oddziałem a członkiem zarządu Oddziału oraz w sporach z nim Oddział reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej Oddziału wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walne Zebranie Członków Oddziału lub Zebranie Delegatów Kół.
 5. W Oddziałach mających osobowość prawną do składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach dotyczących Oddziału, w tym w sprawach majątkowych Oddziału uprawniony jest prezes Zarządu Oddziału.

 

Rozdział VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

Art. 47


Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów Oddziałów większością dwóch trzecich głosów delegatów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

Art. 48

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów Oddziałów większością dwóch trzecich ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia należy wskazać Likwidatora lub Likwidatorów oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia pozostały po likwidacji. W przypadku niewskazania Likwidatora lub Likwidatorów w uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Likwidatorami są członkowie Zarządu.
 4. Obowiązkiem Likwidatorów jest przeprowadzenie likwidacji Stowarzyszenia w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
 5. Likwidatorzy Stowarzyszenia powinni :
  1) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu Likwidatora lub Likwidatorów, z podaniem ich imienia i nazwiska, i miejsca zamieszkania,
  2) dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie Stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 49


W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów Oddziałów.


Rozdział IX

Osobowość prawna jednostek terenowych Stowarzyszenia

Art. 50

 1. Oddziały Stowarzyszenia mogą uzyskać osobowość prawną na podstawie uchwały Zarządu, podejmowanej na wniosek zainteresowanego Oddziału z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Oddziały posiadające osobowość prawną ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje zobowiązania.
 3. Oddział chcący uzyskać osobowość prawną musi spełnić następujące warunki:
  1) musi posiadać co najmniej jedno Koło,
  2) musi posiadać ponad 50 członków zwyczajnych.
 4. Majątkiem Oddziału mającego osobowość prawną dysponuje Zarząd Oddziału.
 5. Oddział mający osobowość prawną prowadzi gospodarkę finansową oraz środkami trwałymi, mieniem ruchomym i materiałami w oparciu o następujące zasady gospodarowania:
  1) poszanowanie obowiązującego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego oraz zasad rachunkowości,
  2) środki pieniężne przechowuje się na koncie Stowarzyszenia.
  3) cały dochód Oddziału posiadającego osobowość prawną przeznacza się na działalność statutową.
 6. Do składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach dotyczących Oddziału posiadającego osobowość prawną, w tym w sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis prezesa Zarządu Oddziału mającego osobowość prawną.
 7. W umowach między Oddziałem mającym osobowość prawną a członkiem zarządu Oddziału mającego osobowość prawną oraz w sporach z nim Oddział mający osobowość prawną reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej Oddziału mającego osobowość prawną wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Zebrania Delegatów Kół.

Art. 51

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Oddziału mającego osobowość prawną podejmuje zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału mającego osobowość prawną lub Zebranie Delegatów Kół większością dwóch trzecich ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Oddziału mającego osobowość prawną, Walne Zebranie Członków Oddziału mającego osobowość prawną określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Oddziału mającego osobowość prawną.
 3. W uchwale o rozwiązaniu Oddziału mającego osobowość prawną należy wskazać Likwidatora lub Likwidatorów oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Oddziału mającego osobowość prawną pozostały po likwidacji. W przypadku niewskazania Likwidatora lub Likwidatorów w uchwale o rozwiązaniu Oddziału mającego osobowość prawną, Likwidatorami są członkowie Zarządu Oddziału mającego osobowość prawną.
 4. Obowiązkiem Likwidatorów jest przeprowadzenie likwidacji Oddziału mającego osobowość prawną w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Oddziału posiadającego osobowość prawną przed nieuzasadnionym uszczupleniem.
 5. Likwidatorzy Oddziału mającego osobowość prawną powinni :
  1) zawiadomić Zarząd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu Likwidatora lub Likwidatorów, z podaniem ich imienia i nazwiska, i miejsca zamieszkania,
  2) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu Likwidatora lub Likwidatorów, z podaniem ich imienia i nazwiska, i miejsca zamieszkania,
  3) dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie Oddziału mającego osobowość prawną z Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 52

W przypadku rozwiązania Oddziału mającego osobowość prawną uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Oddziału lub Zebranie Delegatów Kół.


ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

Stowarzyszenie Uczciwe Prawo

Numer KRS: 0000673746

Konto PLN: 24 1750 0012
0000 0000 3702 0982

Konto EUR: 85 1750 0012
0000 0000 3702 1048

 

sędzia sądu rejonowego Monika Wilczyńska krzyczy na obwinionego

 

 

 

logo_up_czarne

STOWARZYSZENIE "UCZCIWE PRAWO"

ul.Dolina Zielona 60,
ZIELONA GÓRA 65-154

kom: +48 660 767 892


REGON: 367053348,
NIP: 9731040680

Numer KRS: 0000673746

 

...::: Web Design: Grupa Gead | Hosting: Studio Ikona :::...