Regulamin strony internetowej uczciweprawo.pl

I .Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

Stowarzyszenie – przez Stowarzyszenie rozumie się Stowarzyszenie „Uczciwe Prawo” z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Dolina Zielona 60, 65-154 Zielona Góra, NIP: 9731040680, REGON: 367053348, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000673746.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat związanych ze świadczeniem usług lub sprzedażą produktów przez Stowarzyszenie.

Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe Prawo” lub kupująca Produkty Stowarzyszenia „Uczciwe Prawo”, na podstawie Umowy Zakupowej, którą zawarła ze Stowarzyszeniem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Członek Stowarzyszenia  – korzystająca na podstawie złożonego oświadzczenia w ramach elektronicznej procedury rejestrowej (Rejestracji), osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.  

Panel Członka Stowarzyszenia – narzędzie do zarządzania profilem rejestrowym na stronie internetowej uczciweprawo.pl  i kontaktu ze Stowarzyszeniem dostępne po zalogowaniu przez Członka Stowarzyszenia na uczciweprawo.pl.

Materiały – jakiekolwiek treści, które są przechowywane i przesyłane w związku lub podczas korzystania ze strony internetowej uczciweprawo.pl przez Członka Stowarzyszenia.

Okres składkowy - okres, w którym Członek Stowarzyszenia po opłaceniu Składki członkowskiej za rok kalendarzowy, rozpoczynający się od dnia rejestracji do pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny rok kalendarzowy, będący jednocześnie rokiem składkowym. 

Materiały merytoryczne oraz aplikacje – zbiory wiedzy oraz aplikacje mobilne w formie plików pobieralnych ze strony internetowej uczciweprawo.pl, które zostały dostarczone przez Stowarzyszenie  Członkowi Stowarzyszenia niezależnie od sposobu i formy dostarczenia, w tym jego utrwalenie w pamięci urządzenia końcowego Członka Stowarzyszenia przez pobranie za pośrednictwem Internetu oraz aplikacje dostępne dla Członka Stowarzyszenia zdalnie, za pośrednictwem Internetu. 

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą  prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Rejestracja – to jest dokonanie przez Członka Stowarzyszenia wszystkich czynności koniecznych do korzystania z Panelu Członka Stowarzyszenia, a w szczególności wysłania osobowych danych rejestracyjnych, wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, złożenia oświadczenia woli za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego stwierdzającego chęć woli przystąpienia do Stowarzyszenia jako Członek Zwykły podania informacji czy będzie korzystać z Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe Prawo” albo kupować Produkty Stowarzyszenia „Uczciwe Prawo” jako Konsument. 

oraz opłacenie składki członkowskiej za dany Okres składkowy.

Siła wyższa – zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia nawet przy dochowaniu najwyższej staranności. 

Strony – uczciweprawo.pl .

Zgoda na przystąpienie do Stowarzyszenia – zgoda wyrażona w toku Rejestracji  przez Członka Stowarzyszenia, której integralną część stanowi Regulamin. 

Produkty Stowarzyszenia „Uczciwe Prawo”  – produkty materialne sprzedawane albo darowane Członkom Stowarzyszenia za pośrednictwem   Strony.

Umowa Zakupowa – umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Członkiem Stowarzyszenia i Stowarzyszeniem za pomocą Strony, której przedmiot stanowią Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe Prawo” lub „Produkty Stowarzyszenia „Uczciwe Prawo”.

Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe Prawo” – usługi elektroniczne świadczone dla Członków Stowarzyszenia  za pośrednictwem Strony.

Zawieszenie świadczenia Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe Prawo”  – uniemożliwienie Członkowi Stowarzyszenia dostępu do korzystania z Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe Prawo”  za pośrednictwem Strony.

II. Postanowienia wstępne

1. Postanowienia ogólne.

 1. Członek Stowarzyszenia zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz Zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia.
 2. Aby uzyskać status Członka Stowarzyszenia należy dokonać Rejetracji. Dane wymagane dla Rejestracji Członek Stowarzyszenia podaje w formularzu rejestracyjnym znajdującym się na Stronie, zgodnie z zakresem określonym w tym formularzu. W szczególności Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany podać kraj i adres stałego zamieszkania lub zwykłego pobytu, a nadto akceptując Regulamin Członek Stowarzyszenia oświadcza, że wskazał te dane w sposób zgodny ze stanem faktycznym. W przypadku stwierdzenia przez właściwe organy podatkowe, że Członek Stowarzyszenia dane, o których mowa w zdaniu poprzednim, podał w skutek zawinionych przez niego działań lub zaniechań niezgodnie ze stanem faktycznym ponosi on wobec Stowarzyszenia odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu.
 3. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest do podania w trakcie Rejestracji informacji czy będzie korzystać z Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe Prawo” albo kupować Produkty Stowarzyszenia „Uczciwe Prawo” jako Konsument.
 4. Zarówno Stowarzyszenie jak i Członek Stowarzyszenia są zobowiązani niezwłocznie informować się wzajemnie o jakichkolwiek zmianach danych do kontaktu, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zmiany, przy czym Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest poinformować Stowarzyszenie o dokonanych zmianach poprzez samodzielną zmianę danych w ramach Panelu Członka Stowarzyszenia, zaś Stowarzyszenie wykonuj powyższy obbowiązek informacyjny za pomocą komunikaty umieszczonego na stronie głównej Strony.
 5. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona przez Stowarzyszenia na Stronie. Wysokość opłaty należnej za dane Produkty Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” oraz Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe prawo”, zostaję uwzględniona w zamówieniu oraz w fakturze VAT.
 6. Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie potwierdzenia przez Stowarzszenie przyjęcia zamówienia na Produkty Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” lub Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe prawo”. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi komunikat przesłany pocztą elektroniczną, zawierający elementy Umowy Zakupowej wybrane przez Członka Stowarzyszenia , a w szczególności wskazanie wybranego Produktu Stowarzyszenia „Uczciwe Prawo” lub Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe Prawo”, jej parametrów oraz wysokości opłaty należnej z tytułu niniejszej Umowy Zakupowej. Do potwierdzenia w przypadku Członka Stowarzyszenia będącego Konsumentem dołączony jest Regulamin oraz Specyfikacja Usługi oraz wszystkie wzorce umowne obowiązujące w ramach wybranej przez Członka Stowarzyszenia Produkty Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” oraz Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe prawo”, które zostały uprzednio udostępnione i zaakceptowane przez Członka Stowarzyszenia będącego Konsumentem.
 7. Stowarzyszenie jest uprawnione do odmowy zawarcia Umowy Zakupowejw przypadku gdy:
  a) Członek Stowarzyszenia poda w formularzu rejestracyjnym, podczas Rejestracji nieprawdziwe lub niepełne dane i nie uzupełni lub nie poprawi tych danych mimo wezwania Stowarzyszenia,
  b) Stowarzyszenie uprzednio rozwiązało Umowę z Członkiem Stowarzyszenia na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Członek Stowarzyszenia,
  c)uprzednio Członek Stowarzyszenia osobiście albo wspólnie z innymi podmiotami albo za pośrednictwem innych podmiotów korzystał z Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” oraz Usług Stowarzyszenia „Uczciwe prawo”w celach niezgodnych z prawem lub naruszających prawa i dobra osób trzecich albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” oraz Usług Stowarzyszenia „Uczciwe prawo”przez osoby trzecie.
 8. Członek Stowarzyszenia, dla korzystania z Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” oraz Usług Stowarzyszenia „Uczciwe prawo”, posługuje się hasłem i loginem ustalonym podczas Rejestracji. Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany zapewnić poufność uzyskanego w toku Rejestracji hasła, nie udostępniać hasła osobom trzecim, a także niezwłocznie poinformować Stowarzyszenie o każdym podejrzeniu wejścia w posiadanie hasła przez osobę trzecią. Członek Stowarzyszenia ponosi odpowiedzialność za następstwa udostępnienia przez siebie loginu i hasła lub Konta Członka Stowarzyszenia osobom trzecim.
 9. Produkty Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” oraz Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe prawo”zamówione przez Członka Stowarzyszenia będą świadczone pod warunkiem uprzedniego zawarcia Umowy Zakupowej oraz uiszczenia opłaty należnej z tytułu zakupu danego Produktu Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” lub świadczenia Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe prawo”.
 10. Strony uznają, że wysyłka Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” lub świadczenie Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” rozpoczyna się po upływie 14 dni od zawarcia Umowy Zakupowej, chyba że Regulamin lub Umowa Zakupowa dotycząca danego Produktu Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” lub Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe prawo”, która została Członkowi Stowarzyszenia udostępniona za pośrednictwem Strony, stanowi inaczej. Na wyraźne żądanie Członka Stowarzyszenia wysyłka Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” lub świadczenie Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” może rozpocząć się przed upływem 14 dni. 
 11. Członek Stowarzyszenia ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” lub Usług Stowarzyszenia „Uczciwe prawo”, będące następstwem jego zawinionego działania lub zaniechania, w tym niepoprawnego wykorzystania funkcjonalności danego Produktu Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” oraz Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe prawo”. Usunięcie wynikłych w rezultacie wskazanych okoliczności usterek i nieprawidłowości w funkcjonowaniu danej Usługi obciąża Członka Stowarzyszenia.
 12. W celu zapewnienia najlepszych Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” oraz świadczenia Usług Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” na najwyższym poziomie oraz mając na względzie chęć oferowania Członkom Stowarzszenia najlepszych dostępnych w danym czasie rozwiązań, Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów oraz oferty Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” oraz świadczonych Usług Stowarzyszenia „Uczciwe prawo”.

2. Usługi i produkty stron trzecich.

 1. Stowarzyszenie może udostępniać Członkom Stowarzyszenia warunki do korzystania z usług lub produktów, dostarczanych przez strony trzecie. Członek Stowarzyszenia korzysta z usług lub produktów stron trzecich zgodnie z zasadami określonymi przez strony trzecie, a w tym na warunkach licencji udzielanej przez stronę trzecią.
 2. Niektóre usługi lub produkty stron trzecich mogą stanowić nieodpłatny dodatek do Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” lub Usług Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” i są dostępne wyłącznie po uiszczeniu opłaty należnej Stowarzyszeniuz tytułu korzystania z Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” lub Usług Stowarzyszenia „Uczciwe prawo”, a ich dostępność i zakres zależy wyłącznie od decyzji Stowarzyszenia. Czlonkowi Stowaryszenia nie przysługuje roszczenie o przyznanie usług lub produktów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. Warunki uruchomienia i korzystania z usługi lub produktu strony trzeciej są określone na stronie internetowej strony trzeciej, do której odsyła Strona Stowarzyszenia.

3. Opłaty.

 1. Wysokość opłat za Produkty Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” lub Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” wskazana jest w Cennikach oraz w regulaminach promocji zamieszczonych na Stronie.
 2. Członek Stowarzyszenia zobowiązuje się do uiszczania opłaty za Produkty Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” lub Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” według postanowień Umowy Zakupowej przez cały okres obowiązywania Umowy. Opłaty za Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe Prawo” świadczone metodą abonamentową opłacane są przez Członka Stowarzyszenia z góry za Okres abonamentowy wskazany w Umowie Zamówieniowej. 
 3. Zapłata należnej opłaty powinna zostać dokonana w sposób ( metoda płatności) i w terminie wskazanym przez Stowarzyszenie w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. Zapłata powinna zostać dokonana przez Członka Stowarzyszenia na podstawie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie wystawia fakturę VAT za dany okres rozliczeniowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Stowarzyszenie akceptuje następujące formy płatności: przelew bankowy, karta kredytowa oraz szybki przelew internetowy.
 5. Członek Stowarzyszenia ponosi koszty związane z realizacją płatności.
 6. Jeśli Członek Stowarzyszenia nie uiści opłaty w terminie wskazanym w podsumowaniu warunków zamówienia oraz potwierdzeniu zamówienia, Umowa wygasa.
 7. Rozwiązanie Umowy z przyczyn dotyczących Członka Stowarzyszenia nie stanowi podstawy do zwrotu już uiszczonych opłat za okres, w którym Umowa Zamówieniowa ze względu na jej rozwiązanie nie jest dalej wykonywana. Zapis zdania poprzedniego nie dotyczy Konsumenta, który jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego świadczenia Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe Prawo”. W przypadku rozwiązania Umowy Zamówieniowej z przyczyn dotyczących Stowarzyszenia, Członek Stowarzyszenia ma prawo do zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego świadczenia Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe Prawo”. 

4. Odpowiedzialność.

 1. Stowarzyszenie ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie lub Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” lub sprzedaż Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” nie zgodnie z Umową Zamówieniową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów polskiego prawa, treści Regulaminu lub Umowy Zamówieniowej, odpowiedzialność Stowarzyszenia ogranicza się do wysokości straty i wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie przekroczy kwoty opłaty uiszczonej przez Członka Stowarzyszenia z tytułu wykonania Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” lub sprzedaży Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed wystąpieniem szkody, a w przypadku, gdy świadczenie Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” trwało krócej, za okres faktycznie świadczonej Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe prawo”. Ograniczenie odpowiedzialności Stowarzyszenia do wysokości straty wraz z odpowiedzialnością z tytułu kar umownych nie przekroczy wartości opłaty jednorazowej w przypadku, gdy za Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” lub sprzedaży Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” należna jest opłata jednorazowa. Ograniczenie odpowiedzialności Stowarzyszenia opisane w niniejszym punkcie nie ma zastosowania wobec Konsumenta. 

5. Ograniczenia.

 1. Członek Stowarzyszenia zapewnia, że korzystanie przez niego z Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” lub sprzedanych Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” lub produktów stron trzecich, a także treść Materiałów Merytorycznych oraz aplikacji nie narusza przepisów prawa, ani praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem wobec Stowarzyszenia w związku z powyższymi naruszeniami, Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany pokryć poniesioną w związku z tym przez Stowarzyszenie szkodę lub niezbędne i obiektywnie uzasadnione koszty poniesione w związku z obroną interesu Stowarzyszenia.
 2. Członek Stowarzyszenia zobowiązuje się, że w ramach korzystania z Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” lub sprzedanych Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” lub produktów stron trzecich, a także treść Materiałów Merytorycznych oraz aplikacji nie będzie sprowadzał, przechowywał i udostępniał, a także przesyłał informacji oraz danych, jak również zamieszczał do nich odniesień, które mogą naruszać przepisy prawa, dobra lub prawa osób trzecich, a także treści, które mogą być szkodliwe dla małoletnich, treści oraz odniesienia do treści o charakterze przemocy seksualnej, tortur, treści promujące nienawiść, w tym nienawiść rasową, etniczną, narodową oraz powszechnie uznane za szkodliwe ze względu na zasady współżycia społecznego, treści zagrażające zdrowiu lub życiu człowieka, treści naruszające prywatność, treści naruszające bezpieczeństwo publiczne, treści ingerujące w postępowania prowadzone przez uprawnione organy władzy publicznej, treści promujące nielegalne produkty lub naruszające zakaz handlu produktami, treści wskazujące metody spowodowania zagrożenia dla bezpieczeństwa funkcjonowania Stowarzyszenia.
 3. W przypadku naruszeń, o których mowa w punktach 1 lub 2 niniejszego działu, w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterzewykorzystania Materiałów Merytorycznych i aplikacji lub związanej z nimi działalności, Stowarzyszenie jest uprawnione do natychmiastowego usunięcia naruszenia lub Mateiałów Merytorycznych i aplikacji  oraz uniemożliwienia dostępu do nich osobom trzecim lub Zawieszenia świadczenia Zawieszenie świadczenia Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe Prawo”. W sytuacji gdy informacja o naruszeniu nie pochodzi z urzędowego zawiadomienia Stowarzyszenie niezwłocznie zawiadamia Członka Stowarzyszenia o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Materiałów Merytorycznych i aplikacji.
 4. Członek Stowarzyszenia zapewnia, że nie będzie używał Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” lub sprzedanych Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” lub produktów stron trzecich, a także treść Materiałów Merytorycznych oraz aplikacji w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem, który może na szkodę w szczególności naruszenie lub utratę dobrego imienia przez Stowarzyszenie. W przypadku wystąpienia zagrożenia dla Stowarzyszenia, Usługi Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” lub sprzedane Produkty Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” lub produkty stron trzecich, a także treść Materiałów Merytorycznych oraz aplikacji z przyczyn określonych w zdaniu poprzedzającym, Stowarzyszenie, po uprzednim wezwaniu Członka Stowarzyszenia do zaniechania naruszeń, może Zawiesić świadczenie Usług Stowarzyszenia „Uczciwe Prawo”. W sytuacji gdy konieczna jest natychmiastowa interwencja ze strony Stowarzyszenia i nie jest możliwe uprzednie wezwanie Członka Stowarzyszenia do zaniechania naruszeń, na przykład w sytuacji wykrycia przez Stowarzyszenie rozpoczęcia masowej wysyłki SPAM przez Członka Stowarzyszenia, Stowarzyszenie jest uprawnione do natychmiastowego Zawieszenia świadczenia Usług Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” o czym niezwłocznie informuje Członka Stowarzyszenia.
 5. Członek Stowarzyszenia nie może korzystać z nazwy Stowarzyszenie „Uczciwe Prawo”, jak również pozostałych nazw i oznaczeń indywidualizujących Stowarzyszenie „Uczciwe Prawo” lub Usługi Stowarzyszenie „Uczciwe Prawo” i Produkty Stowarzyszenie „Uczciwe Prawo”, bez uprzednio wyrażonej pisemnej zgody Stowarzyszenia.

6. Obowiązywanie Umowy Zakupowej.

 1. Umowa Zakupowa jest zawierana na okres wskazany w podsumowaniu warunków zamówienia na Usługi Stowarzyszenie „Uczciwe Prawo” lub Produkty Stowarzyszenie „Uczciwe Prawo”oraz w potwierdzeniu przyjęcia tego zamówienia.
 2. Na co najmniej 14 (czternaście) dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy Zakupowej Stowarzyszenie lub sprzedaży Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” przesyła Członkowi Stowarzyszenia informację o zbliżającym się terminie jej wygaśnięcia oraz o możliwości zawarcia kolejnej Umowy Zakupowej zapewniającej ciągłość świadczenia Usługi Stowarzyszenie „Uczciwe Prawo” lub sprzedaży Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo”. Do zawarcia nowej Umowy Zakupowej dochodzi w momencie potwierdzenia przez Członka Stowarzyszenia warunków zaproponowanych przez Stowarzyszenie. Uiszczenie opłaty wynikającej z nowej Umowy Zakupowej nie później niż na 7 (siedem) dni przed zakończeniem okresu obowiązywania dotychczasowej Umowy Zakupowej jest gwarancją zachowania ciągłości świadczenia Usługi Stowarzyszenie „Uczciwe Prawo”. W przypadku braku zapłaty przed rozpoczęciem obowiązywania nowej Umowy Zakupowej, dotychczasowa Umowa Zakupowa
 3. Każda ze stron Umowy Zakupowej może ją wypowiedzieć z zachowaniem 30- dniowego okresu wypowiedzenia, a w przypadku Usługi Stowarzyszenie „Uczciwe Prawo” lub sprzedaży Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” o krótszym okresie obowiązywania Umowy Zakupowej z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w informacji zawartej w zamówieniu na Usługi Stowarzyszenie „Uczciwe Prawo” lub sprzedaży Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” oraz w potwierdzeniu przyjęcia tego zamówienia. Postanowienie powyższe dotyczy jedynie umów, w wykonaniu których usługa jest świadczona przez Stowarzyszenie, bez udziału podmiotu trzeciego. Prawo do wypowiedzenia Umowy Zakupowej może zostać ograniczone czasowo postanowieniami Regulaminu i/lub postanowieniami regulaminu promocyjnego, które zostały udostępnione Członkowi Stowarzyszenia przed zawarciem Umowy Zakupowej. Postanowienia umów zawieranych przez Członka Stowarzyszenia ze stronami trzecimi na świadczenie usługi lub produktu, do których dostęp umożliwia Stowarzyszenie, mogą wprowadzać inne zasady i okresy wypowiedzenia.
 4. Na zasadach określonych w punkcie powyżej Stowarzyszenie ma prawo wypowiedzieć Umowę Zakupową Członkowi Stowarzyszenia będącemu Konsumentowi tylko z ważnych przyczyn, to jest:
  a) świadczenie Usługi Stowarzyszenie „Uczciwe Prawo” lub sprzedaży Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” stało się niemożliwe z przyczyn obiektywnie uzasadnionych,
  b) Stowarzyszenie zakończy lub zawiesi działalność gospodarczą w całości lub w części niezbędnej dla wykonywania Umowy Zakupowej,
  c) lub Stowarzyszenie zostanie postawione w stan likwidacji,
  d) w sytuacji braku uiszczenia przez Członka Stowarzyszenia opłaty za świadczenie Usługi Stowarzyszenie „Uczciwe Prawo” lub sprzedarz Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo”, mimo uprzedniego wezwania przez Stowarzyszenie do uiszczenia należności.
 5. W przypadku naruszenia przez drugą Stronę postanowień Regulaminu lub Umowy Zakupowej, Strona może, po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń, wypowiedzieć Umowę Zakupową ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do zwrotu wykonanych świadczeń. Zapis o braku prawa do zwrotu świadczenia nie dotyczy Członka Stowarzyszenia będącego Konsumentem, który jest uprawniony do żądania zwrotu uiszczonych opłat w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego świadczenia Usługi Stowarzyszenie „Uczciwe Prawo” lub sprzedaży Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo”. 
 6. Stowarzyszenie jest uprawnione do wypowiedzenia Umowy Zakupowej ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Członka Stowarzyszenia do zaniechana naruszeń w sytuacji, gdy:
  a) Członek Stowarzyszenia poda w formularzu rejestracyjnym, podczas Rejestracji nieprawdziwe dane, o czym Stowarzyszenie powzięło wiadomość po zawarciu Umowy Zakupowej,
  b) Usługi Stowarzyszenie „Uczciwe Prawo” lub Produkty Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” są wykorzystywane lub zachodzi uzasadniona obawa, iż będą wykorzystywane niezgodnie z ich przeznaczeniem lub w celach niezgodnych z prawem lub naruszających prawa i dobra osób trzecich albo w sposób uniemożliwiający lub zakłócających korzystanie z Usługi Stowarzyszenie „Uczciwe Prawo” lub Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” przez osoby trzecie, na przykład poprzez przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (SPAM).
 7. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Zakupowej, Członek Stowarzyszenia zostanie pozbawiony dostępu do Panelu Członka Stowarzyszenia, Materiałów Merytorycznych i aplikacji oraz poczty elektronicznej, które są usuwane.

7. Prywatność oraz ochrona danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych Członka Stowarzyszenia jest Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie na podstawie zgody Członka Stowarzyszenia przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi Stowarzyszenie „Uczciwe Prawo” lub sprzedaży Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” oraz przekazuje lub powierza ich przetwarzanie innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania Usługi Stowarzyszenie „Uczciwe Prawo” lub sprzedaży Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo”, a w tym stronie trzeciej, z której usługi lub produktu korzysta Członek Stowarzyszenia za pośrednictwem Stowarzyszenia, jak również w celach statystycznych oraz w celu badania poziomu satysfakcji Członków Stowarzyszenia z Usługi Stowarzyszenie „Uczciwe Prawo” lub Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo”.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w ustawie o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 4. Stowarzyszenie przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmą środki zabezpieczające zbiór danych osobowych, w sposób, o którym mowa w przepisach polskiego prawa o ochronie danych osobowych.

8. Postępowanie reklamacyjne.

 1. W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi Stowarzyszenie „Uczciwe Prawo” lub sprzedażą Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo”, Członek Stowarzyszenia może złożyć reklamację.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  a) wskazanie Członka Stowarzyszenia w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  b) wskazanie nazwy i typu Usługi Stowarzyszenie „Uczciwe Prawo” lub Produktu Stowarzyszenia „Uczciwe prawo”, której reklamacja dotyczy,
  c) przedmiot reklamacji,
  d) okoliczności uzasadniające reklamację,
  e) wskazanie żądania.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na piśmie na adres Stowarzyszenia wskazany w Regulaminie lub na adres poczty elektronicznej wskazany przez Stowarzyszenie jako adres do kontaktu.
 4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera elementów określonych w punkcie powyżej, Członek Stowarzyszenia zostanie wezwany do uzupełnienia braków reklamacji.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Okresu uzupełnienia reklamacji przez Członka Stowarzyszenia, nie wlicza się do terminu jej rozpatrzenia.
 6. Rozstrzygnięcie reklamacji wraz z uzasadnieniem zostanie przesłane Członkowi Stowarzyszenia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Członka Stowarzyszenia jako adres do kontaktu.

9. Pozostałe postanowienia.

 1. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo wydawania odrębnych regulaminów promocyjnych, prawo wydawania odrębnych regulaminów dla poszczególnych Usługi Stowarzyszenie „Uczciwe Prawo” lub Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo” oraz prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Informacja o zmianach Regulaminu oraz wydaniu odrębnych regulaminów zostanie przesłana Członkowi Stowarzyszenia pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Członka Stowarzyszenia jako adres do kontaktu.
 3. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy zostaną dodatkowo opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 4. Zmiany Regulaminu oraz odrębne regulaminy wchodzą w życie po upływie 14 dni od chwili ich wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Stowarzyszenia mógł zapoznać się z ich treścią, zgodnie z punktem powyżej.
 5. Strony przyjmują, że Członek Stowarzyszenia zaakceptował zmiany Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy Zakupowej do końca upływu okresu wskazanego w punkcie powyżej. Uprawnienie do wypowiedzenia Umowy Zakupowej nie przysługuje w przypadku, gdy zmiana Regulaminu dotyczy tylko Usługi Stowarzyszenie „Uczciwe Prawo” lub Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo”, której nie obejmuje Umowa Zakupowa, i z której nie korzysta Członek Stowarzyszenia lub wprowadzenia nowej Usługi Stowarzyszenie „Uczciwe Prawo” lub Produktów Stowarzyszenia „Uczciwe prawo”. 
 6. Do oceny praw i obowiązków Stowarzyszenia oraz Członka Stowarzyszenia, a także w sprawach nieuregulowanych Regulaminem lub Umową Zakupową stosuje się prawo polskie.
 7. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które znajdują zastosowanie przed postanowieniami Regulaminu.
 8. Członek Stowarzyszenia będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez zgłoszenie się do organizacji konsumenckich (Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta).

 

Stowarzyszenie Uczciwe Prawo

Numer KRS: 0000673746

Konto PLN: 24 1750 0012
0000 0000 3702 0982

Konto EUR: 85 1750 0012
0000 0000 3702 1048

 

sędzia sądu rejonowego Monika Wilczyńska krzyczy na obwinionego

 

 

 

logo_up_czarne

STOWARZYSZENIE "UCZCIWE PRAWO"

ul.Dolina Zielona 60,
ZIELONA GÓRA 65-154

kom: +48 660 767 892


REGON: 367053348,
NIP: 9731040680

Numer KRS: 0000673746

 

...::: Web Design: Grupa Gead | Hosting: Studio Ikona :::...